Farum Møntklub

Gå til indhold

Hoved menu

Generalforsamling

Møder

Den ordinære generalforsamling, som skal indkaldes med mindst 14 dages varsel, afholdes med klubbens ordinære møde i februar måned.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent

  • Formandens beretning

  • Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

  • Fastsættelse af det kommende års kontingent

  • Indkomne forslag

  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter


Formand ulige år
Næstformand lige år
Kasserer lige år
Sekretær lige år
Bestyrelsesmedlem ulige år
Bestyrelsessupleant ulige år


  • Valg af revisor og revisorsuppleanter


Revisor hvert år
Revisorsuppleant hvert år


  • Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu